Team Meubelshop

Algemene leveringsvoorwaarden

Het team van Meubelshop Emmen bestaat uit drie mannen: Jozef Wolters, Roberto Broekema en Jan Wolters. Met z’n drieën zorgen zij ervoor dat de klant van A tot Z in de watten wordt gelegd. Van verkoop tot het afleveren en monteren van de meubels krijgt iedere klant dezelfde service aangeboden en uitgevoerd door de drie mannen. Bij Meubelshop Emmen is er voor iedere klant, woonstijl en portemonnee een prachtig interieur te koop. Iedere klant gaat blij de deur uit, daar wordt voor gezorgd.

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de voorwaarden zoals hieronder omschreven.

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Meubelshop Emmen.
 • Diensten: al hetgeen Meubelshop Emmen ten behoeve van een Klant, binnen het kader van de Overeenkomst maakt, doet en/of onderneemt.
 • Meubelshop Emmen: Handelsonderneming Jannes B.V. en mede handelend onder de naam Meubelshop Emmen, die de Diensten aan een Klant aanbiedt en uitvoert en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01142800.
 • Overeenkomst: al hetgeen tussen Meubelshop Emmen en een Klant is overeengekomen.
 • Product(en): alle zaken, hoe ook genaamd of aangeduid, die het onderwerp zijn van deze Overeenkomst.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Meubelshop Emmen een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.
 • Partij(en): Meubelshop Emmen en/of de Klant.
 • Platform: een online platform van Meubelshop Emmen waar de Klant – indien overeengekomen – gebruik van kan maken en bestellingen in terug kan vinden.

2. Toepasselijkheid

Op alle rechtsbetrekkingen met Meubelshop Emmen zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Door een Klant gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Meubelshop Emmen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Meubelshop Emmen zijn te allen tijde vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 3. Alle verstrekte informatie door Meubelshop Emmen (waaronder prijzen, maten, kleuren, samenstellingen en/of andere aanduidingen van de Producten) zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Meubelshop Emmen niet.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand indien Meubelshop Emmen een aanbod of order van een Klant schriftelijk of elektronisch aanvaardt en/of door (het begin van) feitelijke uitvoering door Meubelshop Emmen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding door Meubelshop Emmen niet aan de Klant is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.
 2. Alle Overeenkomsten met Meubelshop Emmen komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde: “Zolang de voorraad bij Meubelshop Emmen of de leverancier van Meubelshop Emmen strekt”.

5. Wijzigingen

 1. Meubelshop Emmen heeft te allen tijd het recht Overeenkomsten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering nadere voorwaarden te verbinden.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant dienen tijdig en schriftelijk aan Meubelshop Emmen te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Overeenkomst zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door Meubelshop Emmen. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze een Klant extra in rekening gebracht.
 3. Indien wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant geheel of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst betekent, is Meubelshop Emmen gerechtigd gemaakte kosten bij een Klant te brengen.

6. Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een consument is, kan de digitaal tot stand gekomen Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen worden ontbonden, mits de originele verpakking in goede staat bewaard is gebleven. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant het Product heeft ontvangen.
 2. Als de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht dient de Klant dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar info@meubel-shop.nl of via het contactformulier op de website te melden.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en het tijdig uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. De Klant draagt ook (eventuele) kosten voor het terugzenden van het Product.

7. Uitsluiting herroepingsrecht

Op basis van specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de Klant uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht.

8. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van Meubelshop Emmen redelijkerwijs noodzakelijk is, is Meubelshop Emmen gerechtigd om derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal Meubelshop Emmen de Klant hierover informeren.

9. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en transportkosten.
 2. In geval van stijging van kostprijsbepalende factoren na de totstandkoming van de Overeenkomst heeft Meubelshop Emmen het recht de overeengekomen prijs te verhogen. Aangepaste prijzen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan een Klant. Indien de Klant een consument is heeft de Klant in dat geval recht om de Overeenkomst te ontbinden.

10. Facturering en betaling

 1. Een Klant dient betalingen aan Meubelshop Emmen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen, tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen.
 2. Een Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen een overeengekomen termijn is betaald.
 3. Bij een niet tijdige betaling door een Klant is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op een Klant komen ter zijner laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.

11. Leveringstermijn(en)

 1. Door Meubelshop Emmen opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Meubelshop Emmen nimmer als fatale termijnen.
 2. De in de Overeenkomst opgenomen leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst door Meubelshop Emmen geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Meubelshop Emmen verstrekte gegevens.
 3. Ingeval van overschrijding door Meubelshop Emmen van enige termijn is Meubelshop Emmen eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gesteld termijn van tenminste veertien (14) werkdagen in verzuim.

12. Levering en risico

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Meubelshop Emmen kenbaar heeft gemaakt. Levering geschiedt in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Indien de mogelijkheid tot afhalen van de Producten wordt verzocht, wordt aangegeven binnen welke termijn de Producten van een door Meubelshop Emmen aangegeven locatie kunnen worden afgehaald.
 2. De door Meubelshop Emmen te leveren Producten gelden als geleverd op het moment waarop de Producten op het aan de Klant meegedeelde moment en afleveradres ter afhaling gereed liggen, dan wel indien de Klant een verkooppunt van Meubelshop Emmen verlaat.
 3. Vanaf het tijdstip van levering als bedoeld in het vorige lid zijn de Producten voor rekening en risico van de Klant, ook indien Meubelshop Emmen het vervoer heeft verzorgd (al dan niet via een derde). Indien de Klant de bestelde Producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel schade geheel voor de Klant.
 4. Indien het Product door Meubelshop Emmen op een door de Klant aangewezen locatie geďnstalleerd moet worden geldt het Product als geleverd na voltooiing van de installatiewerkzaamheden, dan wel indien de installatie niet binnen een werkdag uitgevoerd kan worden geldt het Product als geleverd indien opslag van de Producten bij de Klant noodzakelijk is.
 5. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Producten berust bij Meubelshop Emmen tot het moment van levering overeenkomstig dit artikel aan de Klant of een hulppersoon van de Klant.

13. Inspectie en klachten

 1. De Klant dient alle veiligheids- en gebruiksinstructies op de verpakking van de door Meubelshop Emmen geleverde Producten na te leven.
 2. De Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst, nauwkeurig te inspecteren. De Klant behoort daarbij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 3. Eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of een Product dienen binnen 24 uur nadat het gebrek is geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld bij Meubelshop Emmen door een mail te sturen naar: info@meubel-shop.nl of te bellen naar: 0591 – 34 63 08. Bij gebreke van een tijdige klacht wordt de Klant geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
 4. Geringe, in de branche van het betreffende Product normale, afwijkingen in hoeveelheid, in de uitvoering van de levering, geringe kleurverschillen of materiaal verschillen, betreffen nimmer een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Meubelshop Emmen en vormen nimmer een grond voor een klacht.
 5. Na het ontdekken van enig gebrek is de Klant verplicht om enig gebruik van de betreffende Producten te staken en Meubelshop Emmen hierover te informeren.

14. Garantie

 1. Bij een juist en zorgvuldig gebruik van de geleverde Producten gelden de in de Overeenkomst overeengekomen garanties. De garantie bestaat uit de wettelijke garantie en de productgarantie (ook wel fabrieksgarantie genoemd) zoals de leverancier van het Product heeft aangegeven. De garantie blijft beperkt tot het herstellen of het leveren van een soortgelijk Product. De productgarantie vervalt indien de producent van het Product garanties – al dan niet door onvoorziene omstandigheden – niet meer kan bieden. De kosten voor het vervangen van het Product vallen niet onder de productgarantie.
 2. Garanties strekken zich niet uit tot val, vernieling, slijtage, beschadiging, defecten veroorzaakt door externe factoren, vandalisme, diefstal, schade door dieren en/of mensen, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties. Garanties zijn eveneens uitgesloten voor:
  1. schade ontstaan door achterstallig onderhoud;
  2. onderlinge kleurverschillen en/of verkleuringen van de Producten;
  3. gebreken aan Producten die door derden zijn geleverd.
 3. Een geslaagd beroep op garantie(s) houdt uitsluitend in dat Meubelshop Emmen naar haar keuze de betreffende Producten/Diensten zal herstellen, herleveren, vervangen, opnieuw uitvoeren, dan wel de door de Klant betaalde prijs (deels) restitueert.
 4. Ten aanzien van door Meubelshop Emmen van derden betrokken Producten is Meubelshop Emmen slechts aan een eventueel overeengekomen garantie gebonden, indien en voorzover zij op haar beurt van de betreffende derde terzake garantie(s) heeft verkregen.
 5. Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Meubelshop Emmen worden verricht.

15. Verplichtingen Klant

 1. De Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Meubelshop Emmen meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Meubelshop Emmen ter beschikking te stellen.
 2. Onjuistheden in de opgegeven technische informatie en/of opgedragen werkzaamheden komen voor rekening en risico van de Klant.
 3. De Klant zorgt voor eigen rekening en risico dat de aangewezen plaats van installatie geschikt is voor montage en installatie van de Producten.
 4. De Klant is verplicht om het Product overeenkomstig de bestemming te gebruiken.

16. Melding

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect, een beroep op garantie(s) en/of het indienen van een eventuele klacht over de uitvoering van de Overeenkomst en/of een Product.
 2. Een melding op basis van lid 1 dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na constatering, volledig en duidelijk omschreven te worden gemeld bij Meubelshop Emmen door een mail te sturen naar: info@meubel-shop.nl of te bellen naar: 0591 – 34 61 08.
 3. Indien een melding niet tijdig door de Klant is gedaan, verliest de Klant alle rechten ter zake.

17. Gebruik van het Platform

 1. De Klant dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn/haar account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de Klant niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruik van het Platform door onbevoegden is niet toegestaan.
 2. Meubelshop Emmen is niet aansprakelijk en aanvaardt in alle gevallen geen verantwoordelijkheid voor het (laten) functioneren van het Platform en de inhoud van de informatie op het Platform
 3. Het gebruik van het Platform is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te verspreiden op of via het Platform.

18. Onderhoud en aanpassingen

 1. Meubelshop Emmen zal zich inspannen om het Platform naar behoren en met zorg te laten functioneren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het Platform te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn.
 2. Bij incidenten of storingen die het gevolg zijn van storingen die buiten de verantwoordelijkheid van Meubelshop Emmen vallen, zoals storingen bij een (software)provider en/of andere derden, wordt de hersteltijd opgeschort tot het moment dat de dienst van de derde weer beschikbaar is.
 3. Meubelshop Emmen heeft het recht om informatie op het Platform te wijzigen of te verwijderen.

19. Gebruiksrecht

 1. De Klant krijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om het Platform te gebruiken.
 2. De Klant heeft een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd en kan het gebruik van het Platform op ieder moment beëindigen door een e-mail te sturen naar Meubelshop Emmen.
 3. Meubelshop Emmen kan het gebruiksrecht van het Platform – met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen – beëindigen in geval van misbruik van het Platform, gebruik van Platform in strijd met deze Algemene voorwaarden en/of indien Meubelshop Emmen hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar zijn oordeel.

20. Privacy

Meubelshop Emmen houdt zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de Klant. Voor meer informatie verwijst Meubelshop Emmen de Klant naar het privacy verklaring op de website.

21. Opschorting en ontbinding

Meubelshop Emmen is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, indien een Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Meubelshop Emmen overeengekomen Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit.

22. Aansprakelijkheid

 1. Meubelshop Emmen zal zich inspannen om de Overeenkomst naar behoren en met zorg uit te voeren, maar is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.
 2. Onverminderd de elders in de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Meubelshop Emmen, is de aansprakelijkheid van Meubelshop Emmen beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. De hoogte van het door Meubelshop Emmen te betalen schadebedrag is beperkt tot maximaal Ľ van het factuurbedrag van de Overeenkomst.
 3. Meubelshop Emmen is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan worden nagekomen.
 4. Meubelshop Emmen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant of derden, waaronder inkomstenderving, dan wel enige beroeps- en/of bedrijfsmatige schade aan de kant van de Klant.
 5. Voorzover de Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Meubelshop Emmen, dan wel van door Meubelshop Emmen ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Meubelshop Emmen te betalen schadebedrag is beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.

23. Intellectuele eigendomsrechten

Meubelshop Emmen behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot Producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan Meubelshop Emmen de auteursrechten of andere rechten van het intellectuele eigendom heeft, of geldend kan maken.

24. Overige bepalingen

 1. Meubelshop Emmen mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen.
 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 3. In alle gevallen waarin de relatie tussen een Klant en Meubelshop Emmen eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Meubelshop Emmen en een Klant is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Noord-Nederland is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Klantenservice

Maandag tot en met vrijdag van 10:00 - 17:00 uur

 • Bel: 0591 - 34 63 08 Wij staan voor je klaar
 • Mail ons! info@meubel-shop.nl
 • Kom naar onze winkel Nijbracht 81 A
  7821 CB Emmen
  Route

 • Chat met ons! Open rechtsonder de chat